Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 6
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 6
Page Background

6A

Mid-Tenn Homes

--June 12,, 2019-June 25, 2019

www.coffeerealty.com

Locally Owned & Operated by Jimmy & Nancy Jernigan

532 Hillsboro Blvd.

Manchester, TN 37355

Office (931) 728-2800

Fax (931) 728-1455

Toll Free 1-800-276-3820

2104 North Jackson St.

Tullahoma, TN 37388

Office (931) 455-3000

Fax (931) 455-7517

Toll Free 1-800-876-4564

Visit our website for

printable flyers, hi-def

virtual tours & more!

,'($/ /2&$7,21 %5 %$ +20(

RQ D

EHDXWLIXO WUHHG ORW MXVW PLQXWHV IURP VKRSSLQJ

VFKRROV ,

/RWV RI KDUGZRRG ÀRRULQJ %UDQG

QHZ FHQWUDO XQLW .LWFKHQ KDV 3DQWU\ %UHDNIDVW

'LQLQJ DUHD

0/6

%($87,)8/ %5 %$ &86720 +20(

%ULFN

KRPH Z VWRQH DFFHQWV KDUGZRRG WLOH FDUSHW

ÀRRULQJ *UHDW RSHQ ÀRRU SODQ *UDQLWH FRXQWHUWRSV

LQ NLWFKHQ %XWOHU¶V SDQWU\ XWLOLW\ URRP EUHDNIDVW

DUHD 0HGLD URRP

0/6

%5 %$ +20( 21 $&5(6

/DUJH \DUG

JUHDW GHFN IRU HQWHUWDLQLQJ (QFORVHG JDUDJH

VWRUDJH URRP FRXOG HDVLO\ EH FRQYHUWHG WR

DQRWKHU EHGURRP $GGLWLRQDO DFUHDJH DYDLODEOH

0/6

%5 %$ ,1 *5($7 /2&$7,21

Z

ZRQGHUIXO FRPPHUFLDO SRWHQWLDO 6ROLG EXLOW

KRPH 6XSHU QLFH FDU GHWDFKHG JDUDJH

)DQWDVWLF ORFDWLRQ %DVHPHQW KDV D VWRUP

FHOODU

0/6

$// %5,&. %5 %$ +20(

Z KDUGZRRG

FDUSHW WLOH ÀRRULQJ FXVWRP PROGLQJ JDV ¿UHSODFH

ZDON LQ FORVHWV

RSHQ OLYLQJ DUHD 5HFHVVHG

OLJKWLQJ WKURXJKRXW *UHDW ORFDWLRQ

0/6

(67$%/,6+(' %86,1(66 7851 .(<

,1&/8'(6 0$,1 +286(

RWKHU EXLOGLQJV

3URSHUW\ LV WXFNHG DZD\ RQ

EHDXWLIXO

ZRRGHG DFUHV MXVW

PLQXWHV IURP WRZQ 7UHH

KRXVHV DUH IXOO\ IXUQLVKHG $0$=,1* 9$&$7,21

5(17$/ 3523(57<

0/6

&203/(7(/< 5(02'(/(' %5 %$ +20(

Z ZRRG WLOH ÀRRUV JUDQLWH FRXQWHUWRSV VWDLQOHVV

DSSOLDQFHV QLFH ERQXV URRP WULPPHG Z PXOWLSOH

WUD\ FHLOLQJV DOO VLWWLQJ RQ DFUH ORW &RQYHQLHQW IRU

0¶%RUR FRPPXWHUV

0/6

3$57,$//< 5(129$7(' %5 %$ +20( ,1

$:(620( /2&$7,21

IRU ODNH ORYHUV 1HZ FDELQHWV

JUDQLWH FRXQWHUWRSV QHZ VWDLQOHVV VWHHO GLVKZDVKHU VRPH

QHZ OLJKW ¿[WXUHV /DUJH [ GHWDFKHG EXLOGLQJ Z

SOXPELQJ KRRN XSV DYDLODEOH

0/6

*5$1' (67$7( : %5 %$

VLWWLQJ RQ DFUHV

6SDFLRXV OD\ RXW ¿QLVKHG EDVHPHQW ZUDS DURXQG

SRUFK VZLPPLQJ SRRO %DVHPHQW KDV OJ URRPV

IXOO EDWK

0/6

&85% $33($/ *$/25( ,1 7+,6 :21'(5)8/

%5 %$ +20(

.LWFKHQ IHDWXUHV WRQV RI

UHFHVVHG OLJKWLQJ DQG FXVWRP FDELQHWV KDUGZRRG

WLOH ÀRRUV 0RYH LQ UHDG\ 6LWWLQJ RQ FRUQHU ORW Z

SOHQW\ RI VKDGH QLFH GHFN ¿UH SLW DUHD

0/6

%5 %$ +817(56 3$5$',6(

EHDXWLIXO

UXUDO ZRRGHG DFUHV LQ 0RRUH &RXQW\ DGMRLQLQJ 79$

SURSHUW\ ZDONLQJ GLVWDQFH WR 7LP¶V )RUG /DNH

7KLV SURSHUW\ LV D 0867 VHH 2ZQHU UHODWHG WR

DJHQW

0/6

/,.( 1(: 029( ,1 5($'< +20(

LQ D

FRQYHQLHQW ORFDWLRQ %5 %$ VSDFLRXV NLWFKHQ

Z VWDLQOHVV VWHHO DSSOLDQFHV XWLOLW\ URRP ODUJH

SDYHG GULYH :RXOG PDNH D JUHDW VWDUWHU KRPH

3ULFHG WR VHOO

0/6

1(:&216758&7,21 +20(: %5 %$

Z

FDU JDUDJH .LWFKHQ Z FXVWRP FDELQHWU\ JUDQLWH

FRXQWHUWRSV %RQXV URRP RYHU JDUDJH 6WRYH

GLVKZDVKHU PLFURZDYH LQFOXGHG

0/6

&+$50,1* 5(129$7(' ¶6 +20(

,1 78//$+20$

RQ DOPRVW

DFUHV %5

%$ GHWDFKHG JDUDJH 7KLV KRPH KDV XSGDWHG

HOHFWULF SOXPELQJ EDWKURRPV NLWFKHQ Z RULJLQDO

KDUGZRRG ÀRRUV

0/6

*5($7 23325781,7< 72 2:1 7+,6 ($5/<

¶6 +,6725,& +20(

FXUUHQWO\ XVHG DV DQ

HYHQW ZHGGLQJ YHQXH UHVWDXUDQW FDWHULQJ VHUYLFH

WHD URRP 7RQV RI RULJLQDO

XQLTXH IHDWXUHV

WXFNHG DZD\ LQ GRZQWRZQ 0DQFKHVWHU 6SDFLRXV

LQWHULRU OJ SRUFKHV VRXWKHUQ FKDUP ZRQGHUIXO

FRXUW \DUG

0/6

*5($7 ,19(670(17 25 08/7, )$0,/<

3523(57<

7ZR KRPHV D ODUJH [ VKRS

DFUHV IRU RQH SULFH 1HZ +9$&¶6 0DQXIDFWXUHG

KRPH LV RQ D SHUPDQHQW IRXQGDWLRQ KDV EHGV

EDWKV

0/6

COMMERCIAL/LAND

*5($7

$&5(6 /2&$7(' 2)) 2) ,

LQ 0RQWHDJOH 71 9HU\ EXV\ ORFDWLRQ Z ORWV RI

WUD໥F

6) EXLOGLQJ Z [ EXLOGLQJ VKHG

0/6

(1'/(66 3266,%,/,7,(6

IRU WKLV

DFUH WUDFW RI

ODQG 7LPEHU JDORUH VRPH EOX໤ SURSHUW\ DOVR KDV D

FUHHN

0/6

$&5( 3523(57< ,1 $&5( 75$&76

%HDXWLIXO ZRRGHG ORWV 0DQ\ NLQGV RI ZLOGOLIH &LW\

ZDWHU DQG HOHFWULF DYDLODEOH DW WKH URDG

0/6

$3352; $&5(6

3URSHUW\ GRHV QRW LQFOXGH

KRXVHV $JHQW LV UHODWHG WR 6HOOHU

0/6

5(6,'(17,$/ 3523(57< :,7+ $ 5811,1*

%86,1(66

6SHHG\¶V %RG\ 6KRS 7KH VKRS ZLOO VHOO

Z WKH KRPH 7KLV KRPH KDV %5 %$ Z ODPLQDWH

ÀRRULQJ XSGDWHG SDLQW FRORUV $WWDFKHG JDUDJH

FDUSRUW

VFUHHQHG LQ SRUFK

0/6

%8,/',1* : &+$5$&7(5 *$/25(

7KH

GRZQVWDLUV LQ FXUUHQWO\ UHQWHG DQG XVHG DV D VDORQ

DQG KDV KDG VRPH UHQRYDWLRQV WKH XSSHU VWRU\

SUHYLRXVO\ D ORGJH IHDWXUHV RQH ODUJH RSHQ URRP

0/6

$&5( 75$&7 :,7+ 52$' )5217$*( 21

6,'(6

%HDXWLIXO YLHZ RI KLOOV PRXQWDLQV 3HUIHFW

ORFDWLRQ WR EXLOG GUHDP KRPH 0LQXWHV IURP ,

&ORVH WR WKH QHZ ³&DYHUQ¶V´ PXVLF YHQXH

0/6

(1-2< $// 7:,1 &5((.6 9,//$*( 7,06

)25' /$.(

KDV WR R໤HU ([FHOOHQW RSSRUWXQLW\

WR EXLOG \RXU GUHDP KRPH ZHHNHQG JHWDZD\ RU

UHWLUHPHQW KRPH RQ WKLV EHDXWLIXO ORW *UHDW FRPPXQLW\

DPHQLWLHV LQFOXGH FOXE KRXVH \HDU URXQG KHDWHG SRRO

SRROVLGH SXWWLQJ JUHHQ ¿UH SLW PDULQD UHVWDXUDQW

SOXV PXFK PRUH

0/6

$&5( 75$&7 35,&(' 72 6(//

0/6

$&5(6 21 +,*+:$< $3352;

)((7 2) 52$' )5217$*(

$FUHDJH LV VSOLW IURP

D ODUJHU WUDFW 5HDU RI SURSHUW\ DGMRLQV 3LQH\ &UHHN

0/6

64 )7 %/'* 21 /(9(/ $&5( 75$&7

8QOLPLWHG SRVVLELOLWLHV DYDLODEOH (DV\ DFFHVV WR +Z\

0/6

$&5(6 ,1 *5($7 /2&$7,21 -867 2))

,

(DV\ DFFHVV WR LQWHUVWDWH 7ZR HQWUDQFHV

WR SURSHUW\ IURP $('& 5G

0/6

Manchester Office

(931) 728-2800

Jimmy Jernigan .............................................(931)409-7653

Steve Jernigan................................................(931)841-0945

Annice Clemons ...........................................(931)409-7060

Connie Brantley............................................(931)273-5767

Betty Neese....................................................(931)581-4131

Craig Brady....................................................(931)235-2205

Debbie Brady.................................................(931)235-6021

Billy Butler.....................................................(931)581-2821

Michelle Phillips ...........................................(931)273-4639

Linda Whetsel...............................................(931)409-8190

Glenn Chapman ...........................................(931)273-1685

Angela Ballard...............................................(931)808-9062

Tammy Coffman...........................................(931)247-5216

David Shockley .............................................(931)273-0404

Yvette Lowe ...................................................(931)273-1133

Andrea Farless...............................................(931)273-2332

Christy Lewis ................................................(931)808-8322

Jeff Matthiensen............................................(615)987-4112

Andrea Moore...............................................(931)952-3852

Bethany Arnold ............................................(615)417-7507

Diane Bolin ...................................................(615)293-4268

Jordan Adcock ..............................................(615)409-2661

Misty Speakman ...........................................(423)987-5774

Wendy Sams..................................................(615)808-2999

Regan Prince .................................................(423)987-5774

Ryan Farless...................................................(423)409-4894

Cat Myers.......................................................(423)973-0797

Jacob Meeks...................................................(423)235-5093

Tullahoma Office

(931) 455-3000

Nancy Jernigan .............................................(931)409-7545

Don Burt........................................................(931)273-7794

Elisa Chesssor ...............................................(931)247-5590

Eric Fruehauf ................................................(931)273-8596

Irina Menako.................................................(931)841-5411

Amanda Myers..............................................(931)581-4148

Billy Philpott .................................................(931)580-2086

Bonnie Philpott.............................................(931)580-4158

Ron Wheeler .................................................(931)247-5880

Kathy Haley...................................................(931)205-2184

Wendy Fruehauf ...........................................(931)247-5193

Jan Brock........................................................(931)434-6367

Cristy McLemore..........................................(931)450-2132

Melissa Wilson..............................................(931)224-6134

Meaghan Luttrell ..........................................(931)273-9968

Mitchell Lawrence ........................................(931)434-9270

Michael Zuccaro ...........................................(931)703-9100

Sandra Smartt................................................(931)273-6807

Joyce Woods..................................................(931)434-8207

Candi Dorman..............................................(931)390-6434

%5 %$ %5,&. +20(

ZLWK

6) LQFOXGLQJ OLYLQJ

URRP GHQ IRUPDO GLQLQJ

NLWFKHQ IHQFHG DUHD Z SDWLR

ODUJH FRUQHU ORW

FDU JDUDJH

0/6

)$17$67,& %5 %$ +20(

FRQYHQLHQW WR , *UHDW ÀRRU

SODQ Z FDWKHGUDO FHLOLQJV ZDON

LQ FORVHWV FDUSRUW FRQFUHWH

GULYHZD\ /DUJH ORW +RPH LV LQ

OLNH QHZ FRQGLWLRQ

0/6

63$&,286 %5 %$

5$1&+ 67</( +20(

LQ

HVWDEOLVKHG VXEGLYLVLRQ /DUJH

IHQFHG EDFN \DUG Z FRYHUHG

EDFN SRUFK FDU DWWDFKHG

JDUDJH

0/6

%5 %$ %5,&. +20( 21

$&5(6

/LYLQJ URRP IHDWXUHV

¿UHSODFH Z D FRPELQDWLRQ VDIH

EXLOW LQWR WKH VLGH 6SOLW ÀRRU SODQ

UHF URRP Z WLOH FDUSHW +RPH LV

PRYH LQ UHDG\ FDU DWWDFKHG

FDU GHWDFKHG JDUDJH

0/6

63$&,286 %5 %$ :(//

7$.(1 &$5( 2) +20(

RQ D

FRUQHU ORW 6HSDUDWH XWLOLW\ URRP

FRYHUHG SRUFK DQG UHDU GHFN

+RPH LV LQ D JUHDW UXUDO VHWWLQJ

0/6

*5($7 %5 %$ +20(

[ &DUSRUW DQG [

GHWDFKHG JDUDJH

0/6

:(// .(37 %5 %$

+20(

*UHDW ÀRRU SODQ

&XVWRP FDELQHWV WLOH EDFN

VSODVK ODPLQDWH ZRRG ÀRRUV

RYHU VL]HG FDU JDUDJH ODUJH

FORVHWV

0/6

%5 +20( 21

$&5(6

OLYLQJ URRP GHQ

VLWWLQJ URRP ORWV RI KDUGZRRG

D IDQWDVWLF ÀRRU SODQ

0/6

%5

%$ +20(

&219(1,(17 72 72:1

/RWV RI KDUGZRRG VSDFLRXV

NLWFKHQ Z ORWV RI VWRUDJH

VSDFH IHQFHG \DUG SOXV PRUH

0/6

*5($7 /2* +20( %5 %$

KDUGZRRG ÀRRUV

ODUJH NLWFKHQ ZDON LQ VWRUP VKHOWHU FDU DWWDFKHG

JDUDJH 6HSDUDWH LQ ODZ TXDUWHUV Z FDU JDUDJH

%5 %$ WHUUDFH RYHU JDUDJH *UHDW YLHZV

RYHUORRNLQJ DFUHV :RRG IHQFLQJ DFURVV WKH IURQW

RI SURSHUW\

0/6

%5 %$ +20(

Z ODPLQDWH ÀRRULQJ XSGDWHG

SDLQW FRORUV $WWDFKHG JDUDJH FDUSRUW VFUHHQHG

SRUFK 3URSHUW\ KDV D UXQQLQJ EXVLQHVV 6SHHG\¶V

%RG\ 6KRS 7KH VKRS ZLOO VHOO Z WKH KRPH

0/6